Nichiren Daishonin hävdade att det är den grundläggande verkligheten i allt liv. Som sådan kan frasen inte enbart förstås med hjälp av en verbal definition. Att försöka göra så vore ungefär som att försöka hugga bort en glaciär med en tesked. I själva verket kan endast buddistisk praktik visa den djupa meningen av Nam-myoho-renge-kyo. Trots detta ska vi här ge en ytlig förklaring till vad varje stavelse betyder.

Nam
Ordet kommer ursprungligen från sanskrit och betyder att hänge sig, eller att ha den perfekta relationen mellan sitt eget liv och den eviga sanningen. Märkligt nog betyder ordet "religion" som härrör från latin "att binda starkt till något" och innefattas således i stavelsen nam. Det finns egentligen en dubbel betydelse av nam. Ett är just att hänge sitt liv, eller att bli ett med livets eviga sanning. Den andra är att hämta kraft från just den källan och att agera på ett positivt sätt för att hjälpa andra människor. Detta blir ännu tydligare om man studerar de kinesiska tecknen som används för att översätta nam. Dessa uttalas på japanska som kimyo. Ki betyder ungefär "Jag godtar mig själv som en del av universum och hänger mig till den ofantliga rymd som jag är en del av." Myo betyder i det här fallet att effekten av en sådan hängivelse blir att fantastisk kraft väller fram inom människans liv. Genom att hämta kraft från den mystiska lagen inom sig, kan varje person uppleva universums harmoni i sitt dagliga liv.

Myoho
Direkt översatt betyder myoho, mystisk lag. Myo (mystisk) uttrycker "outgrundlig" och ho betyder "lag". Myoho är den outgrundliga lag som omfattar hela verkligheten. Vissa aspekter av den här lagen kan bli tydliga med hjälp av vetenskap och filosofi. T ex för tusen år sedan kunde hela proceduren kring barnafödande förefalla obegriplig eller mystisk. Idag har vi gjort en mängd upptäckter som förklarar just den processen. Trots detta kan vi inte svara på så grundläggande frågor som "Varför föds ett barn friskt och starkt i en välmående familj när ett annat barn kan födas i en fattig och svältande familj.

Renge 
Bokstavligt översatt betyder renge lotusblomma. Den vackra lotusen växer sig störst i det lortigaste träsket, men trots det är den alltid ren. Buddismen använder lotusblomman för att förklara en djup lag av orsakssamband, eftersom den bär blomma och frö på samma gång. Därför symboliserar lotusblomman samtidig orsak och verkan.
Samtidig orsak och verkan innebär att vår framtid skapas genom våra nuvarande handlingar. Därav kommer att lagen om orsak och verkan också är en princip som innebär att ta fullständigt ansvar för sitt eget liv, öde eller karma.
Eftersom det allra innersta i våra liv - en oförstörbar kärna av Nam-myoho-renge-kyo - alltid förblir orört av karma, skapat av tidigare orsaker, kan vi, genom att hämta kraft från denna kärna, förändra vårt karma och på så sätt skapa verklig lycka.
Detta symboliseras även på ett annat sätt med hjälp av lotusen. Med andra ord; den innersta kärnan i våra liv förblir ren oavsett de dåliga handlingar eller orsaker vi skapat. Renge betyder därför att uppenbara den mest grundläggande naturen i våra liv. I praktiken yttrar sig den här grundläggande naturen som god lycka och visdom, två av resultaten av vår buddistiska praktik.

Kyo 
Slutligen, kyo hänvisar till sutrorna, eller Buddas läror. I ett vidare perspektiv inkluderar det alla de levande varelserna och fenomenens aktiviteter genom hela universum. Detta är varför kyo i vissa sammanhang ytligt beskrivs som ljud eller vibration. (Med detta menas inte enbart de ljud som vår hörsel kan uppfatta, utan snarare är kyos vibration den harmoni som vi kan känna i våra liv som ett resultat av vår buddistiska praktik.) Det kinesiska tecknet för kyo betyder ”väv” vilket symboliserar en evigt giltig lära. 

Alt

Lyssna Nam myoho renge kyo