Hur det började

1928 konverterade pedagogen Tsunesaburo Makiguchi till Nichiren Daishonins buddhism och skapade föreningen Soka Kyoiku Gakkai, "Föreningen för värdeskapande utbildning". Grundat på buddhistisk filosofi skapade Makiguchi en ny form av pedagogik.

Som Nichiren Daishonin hade gjort på sin tid, motsatte sig Makiguchi och hans lärjunge Josei Toda all sammanblandning med andra religioner samt japans aggressionspolitik. I början av kriget blev de satta i fängelse. Makiguchi dog i fångenskap innan kriget var över. Toda släpptes fri strax före japans kapitulation. Bedrövad över krigets katastrofala följder och fast besluten om att aldrig någonsin låta det hända igen, började han bygga upp den organisation som idag är Soka Gakkai International.

SGIs historia

Soka Gakkai International (SGI) är ett världsomspännande nätverk av lekmän hängivna en gemensam vision om en bättre värld genom ökat inflytande för individen och främjandet av fred, kultur och utbildning. SGI består för närvarande av 84 konstituerande organisationer och har 12 miljoner medlemmar i 192 länder och territorier över hela världen. SGI grundades den 26 januari 1975, men har sina rötter i 1930-talets Japan och den tidens kamp mot den japanska militaristiska regeringens åsiktskontroll. Buddhismen som praktiseras av SGI medlemmar är baserad på lärorna av den 1200-talets japanska prästen Nichiren Daishonin och hans tolkning av Lotus Sutran.

Utbildningsreform (1930 - 1935)

1930 - Soka Gakkai grundas

Soka Gakkai (bokstavligen, "Värdeskapande förening”) började 1930 som en studie-grupp av reformistiska pedagoger. Dess grundare Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) var en författare och pedagog, inspirerad av Nichiren Daishonins buddhism och passionerat hängiven till reformen av det japanska utbildningssystemet. Hans teori om värdeskapande utbildning, vilken han publicerade i bokform 1930, är ​​centrerad kring tron på varje individs obegränsade potential och ser utbildningen som en livslång strävan efter självkännedom, visdom och utveckling.
Publiceringen av den första volymen av Makiguchis Soka kyoikugaku taikei (Teorin om Värdeskapande pedagogik), den 18 november 1930, markerade grundandet av Soka Gakkai.

1935 - Social reform

Makiguchis betoning på självständigt tänkande över rutinmässig inlärning och själv-motivation över blind lydnad utmanade direkt dåtidens japanska myndigheter, som såg utbildningens roll som formning av fogliga anställda till staten. Makiguchi och hans närmaste medarbetare Josei Toda (1900-1958) började utveckla Soka Gakkai från dess ursprung av en grupp pedagoger hängivna utbildningsreformen till en organisation med ett bredare medlemskap med fokus på spridningen av buddismen som ett sätt att reformera samhället.

1943 - Kampen mot regeringens förtryck

Den militaristiska nationalismen uppstod i Japan på 1930-talet och kulminerade vid japans inträde i andra världskriget. Den militaristiska regeringen påtvingade statsideologin Shintoismen på befolkningen som ett sätt att förhärliga sitt angreppskrig och slog ner alla former av oliktänkande. Makiguchis och Todas vägran att kompromissa sin tro och stödja regimen ledde till deras arrestering och fängelse 1943 som "tanke-brottslingar."

1944 - Tsunesaburo Makiguchis död

Trots försöken att övertala honom att frångå sina principer, höll Makiguchi fast vid sin övertygelse och dog i fängelset 1944.

Efterkrigstidens återuppbyggnad (1945 - 1958)

1945 - Aktiv, socialt engagerad Buddhism

Josei Toda överlevde detta eldprov och släpptes ur fängelset några veckor innan krigsslutet. Toda hade även i fängelset studerat Lotus sutran och chantat Nam-myoho-renge-kyo intensivt och kommit till den revolutionära insikten att "Buddha" är själva livet. Han kom till den djupa övertygelsen att det var hans uppgift att sprida budskapet om Lotus sutran så mycket som det var möjligt och beslöt att ägna resten av sitt liv åt detta arbete. Han beslöt sig även för att återuppbygga Soka Gakkai mitt under efterkrigstidens förvirring i Japan och utökade sitt uppdrag från utbildningsområdet till nytta för samhället som helhet. Han främjade en aktivt, socialt engagerad form av buddhism som ett medel för självuppskattning, d.v.s. ett sätt att övervinna hinder i livet och fylla på inre hopp, tillit, mod och visdom.

Han använde termen "Mänsklig Revolution" för att uttrycka den centrala idén av Nichiren Daishonins buddism - att alla människor kan förändra sina liv till det bättre och nå upplysning i detta liv. Detta meddelande genljöd särskilt bland de utslagna i det japanska samhället och innan Todas död 1958 fanns det cirka en miljon medlemmar.

1957 Uppmaning för kärnkraftens avskaffande

Under September 1957, gjorde Toda en lidelsefull deklaration som uppmanade avskaffandet av kärnvapen som en manifestation av de mörkaste aspekterna i det mänskliga hjärtat. Han bad ungdomarna i Soka Gakkai att arbeta för dess avskaffning och denna rörelse blev starten på organisationens aktiviteter för fred.

Internationell Utveckling (1960 - 2010)

1960 - En världsomspännande rörelse

Den 32-årige Daisaku Ikeda efterträdde Toda som ordförande 1960 och även han hade upplevt krigets fasor som ung. Ikeda började omedelbart lägga grunden till en internationell rörelse. Han reste utomlands för att möta och uppmuntra de första pionjärerna, Soka Gakkai medlemmar utanför Japan. Han grundade också en rad institutioner för att hjälpa till att bygga solidaritet för fred inom fälten av; kultur och konst, fredsforskning och utbildning. SGI utvecklades under hans ledning till en av de största och mest dynamiska buddhistiska rörelserna i världen som gynnar och utvecklar gräsrotsaktiviteter inom områdena; kärnvapens avskaffade, hållbarhet och utbildning i mänskliga rättigheter samt kulturellt utbyte.

Alt

Tsunesaburo Makiguchi

Josei Toda

Alt

Daisaku Ikeda