SGIs stadgar

Soka Gakkai Internationals (SGIs) konstituerande organisationer och medlemmar, omsluter det grundläggande målet och missionen att bidra till fred, kultur och utbildning baserat på filosofin och idealen i Nichiren Daishonins buddism.

Vi inser att aldrig tidigare i historien har mänskligheten upplevt en så intensiv situation av krig och fred, diskriminering och jämlikhet, fattigdom och överflöd som i det tjugonde århundradet; att utvecklingen av ständigt mer sofistikerad militär teknik, exemplifierad av kärnvapen, har skapat en situation där den mänskliga rasens överlevnad står och balanserar; att våldsam etnisk och religiös diskriminering uppvisar en verklighet av en oändlig cykel av konflikter; att mänsklighetens egoism och obehärskning har skapat globala problem som den naturliga omgivningens förfall och vidgade ekonomiska klyftor mellan industriländer och utvecklingsländer, med allvarliga återverkningar på mänsklighetens gemensamma framtid som följd.

Det är vår uppfattning att Nichiren Daishonins buddism, en humanistisk filosofi med oändlig respekt för livets okränkbarhet och allomfattande medkänsla, förmår människor att kultivera och frambringa sin inneboende visdom och, genom att ge näring till människoandens kreativitet, övervinna svårigheterna och kriserna som möter mänskligheten och förverkliga ett samhälle i fredlig och blomstrande samexistens.

Därför är vi, SGIs konstituerande medlemmar och organisationer, beslutna att hissa fanan högt för världsmedborgarskap, andan av tolerans och respekten för mänskliga rättigheter baserad på buddismens humanistiska anda, samt att utmana de globala frågor som möter mänskligheten genom samtal och konkreta ansträngningar baserade på en ståndaktig hängivenhet till ickevåld. Därför antar vi härmed dessa stadgar och bekräftar följande mål och principer:

1. SGI skall bidra till fred, kultur och utbildning för mänsklighetens lycka och välfärd, baserat på buddismens respekt för livets inneboende okränkbarhet.

2. SGI skall baserat på idén om världsmedborgarskap, beskydda grundläggande mänskliga rättigheter och inte diskriminera någon individ på några grunder.

3. SGI skall respektera och beskydda religionsfriheten och friheten till religiöst uttryck.

4. SGI skall verka för en förståelse av Nichiren Daishonins buddism genom utbyten på gräsrotsnivå och därigenom bidra till individuell lycka.

5. SGI skall genom sina konstituerande organisationer, uppmuntra sina medlemmar att som goda samhällsmedborgare bidra till sina respektive samhällens blomstring.

6. SGI skall respektera sina konstituerande organisationers oberoende och självstyre i överensstämmelse med rådande omständigheter i respektive land.

7. SGI skall baserat på den buddistiska andan av tolerans, respektra andra religioner, samtala och samarbeta med dem för att lösa grundläggande frågor som rör mänskligheten.

8. SGI skall respektera kulturell mångfald och främja kulturutbyten, och därigenom skapa ett harmoniskt internationellt samhälle i samförstånd.

9. SGI skall främja beskydd av naturen och omgivningen, baserat på buddismens ideal om samexistens.

10. SGI SKALL bidra till att främja utbildning, såväl i strävan efter sanning såväl som efter en förkovran av lärdom för att göra det möjligt för alla människor att dana sin karaktär och njuta innehållsrika och lyckliga liv.

Alt